Jak działa RODO?

Jak działa RODO?

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to unijne prawo mające na celu ochronę prywatności i danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Wprowadzone w maju 2018 roku, RODO ma na celu zapewnienie większej kontroli nad danymi osobowymi oraz zwiększenie odpowiedzialności podmiotów przetwarzających te dane.

Podstawowe zasady RODO

RODO wprowadza kilka kluczowych zasad, które muszą być przestrzegane przez podmioty przetwarzające dane osobowe:

Zgoda na przetwarzanie danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe muszą uzyskać zgodę od osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie tych danych. Zgoda musi być wyrażona w sposób jednoznaczny i dobrowolny. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie.

Prawo do informacji

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania jasnej i zrozumiałej informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych. Podmioty przetwarzające dane muszą udostępnić informacje dotyczące celu przetwarzania, kategorii danych, okresu przechowywania danych oraz praw osoby, której dane dotyczą.

Prawo do dostępu i poprawiania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jeśli są one nieprawidłowe. Podmioty przetwarzające dane muszą umożliwić osobie, której dane dotyczą, skorzystanie z tego prawa.

Prawo do bycia zapomnianym

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma już podstaw prawnych do ich przetwarzania. Podmioty przetwarzające dane muszą usunąć dane na żądanie osoby, której dane dotyczą, chyba że istnieją inne podstawy prawne do ich przetwarzania.

Obowiązki podmiotów przetwarzających dane

RODO nakłada również szereg obowiązków na podmioty przetwarzające dane osobowe:

Rejestr czynności przetwarzania danych

Podmioty przetwarzające dane muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych, w którym zawarte są informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych, celu przetwarzania, kategorii osób, których dane dotyczą, oraz innych istotnych informacji.

Bezpieczeństwo danych

Podmioty przetwarzające dane muszą zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Muszą również monitorować i raportować incydenty związane z ochroną danych.

Inspektor ochrony danych

Podmioty przetwarzające dane, których działalność polega na regularnym i systematycznym monitorowaniu osób, których dane dotyczą, lub przetwarzaniu danych wrażliwych, muszą powołać inspektora ochrony danych. Inspektor ma za zadanie monitorować przestrzeganie RODO oraz doradzać podmiotowi przetwarzającemu dane w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

Kary za naruszenie RODO

RODO wprowadza również surowe kary za naruszenie przepisów. W zależności od rodzaju naruszenia, podmioty przetwarzające dane mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 20 milionów euro lub równowartości 4% całkowitego rocznego światowego obrotu.

Podsumowanie

RODO to unijne prawo mające na celu ochronę prywatności i danych osobowych. Wprowadza ono szereg zasad, które muszą być przestrzegane przez podmioty przetwarzające dane osobowe. RODO daje również osobom, których dane dotyczą, szereg praw, takich jak prawo do informacji, dostępu i poprawiania danych, oraz prawo do bycia zapomnianym. Podmioty przetwarzające dane mają obowiązek spełnienia szeregu wymagań, takich jak prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych, zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz powołanie inspektora ochrony danych. Naruszenie przepisów RODO grozi surowymi karami finansowymi.

Wezwanie do działania: Zapoznaj się z zasadami i działaniem RODO, aby lepiej chronić swoje dane osobowe. Dowiedz się więcej na stronie: https://www.androidal.pl/.

Link tagu HTML: https://www.androidal.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here