Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej bywa dla firmy dużym wyzwaniem organizacyjnym. Mimo to pracodawcy coraz chętniej przyjmują do swoich zespołów osoby niepełnosprawne. Firma, która zatrudnia takich pracowników niewątpliwie cieszy się większym zaufaniem klientów, rośnie także jej potencjał organizacyjny i społeczny. Dodatkowo zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z zyskiem ekonomicznym. Pracodawca może otrzymać wsparcie w postaci obniżenia kosztów pracy. Sprawdź jakie warunki muszą zostać spełnione aby firma mogła otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia i składek zus pracownika niepełnosprawnego.

Stopień niepełnosprawności pracownika

Wśród pracodawców często panuje przekonanie, że pracownik niepełnosprawny będzie mniej wydajny niż inna osoba zatrudniona na danym stanowisku pracy.  Wielu przypadkach jest to przekonanie błędne. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Istnieją różne stopnie niepełnosprawności oraz stanowiska pracy wymagające różnych kwalifikacji. Wiele osób z orzeczeniem o niepełnosprawności wywiąże się ze swoich obowiązków równie dobrze jak osoby bez orzeczenia. Lekarz po przeprowadzeniu badań decyduje o tym, czy osoba niepełnosprawna jest zdolna do wykonywania pracy danego rodzaju. Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności.

Niepełnosprawność  znaczna – do tego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy lub zdolną jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającej stałej lub długotrwałej opieki oraz pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Niepełnosprawność umiarkowana – do tego typu niepełnosprawności kwalifikują się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy lub zdolne jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Niepełnosprawność lekka – ten typ niepełnosprawności oznacza osobę, która ma obniżoną zdolność do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności jaka wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy odpowiedniego wyposażenia stanowiska pracy i dostosowania go do jej potrzeb.

Specjaliści z firmy Mac Accounting z Warszawy podpowiadają, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym przez pracodawcę, który nie zapewnia warunków pracy chronionej jest możliwe jeśli:

– pracodawca przystosuje stanowisko pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

– wykonywana praca ma charakter telepracy.

Podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną jest orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika. Osoba niepełnosprawna aby mogła zostać zatrudniona musi posiadać zgodę na wykonywanie pracy wydaną przez lekarza medycyny pracy. Dodatkowo praca wykonywana na danym stanowisku pracy musi być zgodna ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu lekarza orzecznika – dodają eksperci z firmy Mac Accounting.

Wymiar dofinansowania

Dofinansowanie do kosztów pracy osoby niepełnosprawnej może mieć miejsce w tylko w przypadku zawarcia umowy o pracę oraz pracy nakładczej. Podmiotem udzielającym pomocy jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio:

  1. 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  2. 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  3. 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Zatrudnienie przez firmę osoby niepełnosprawnej jest korzystne dla obu stron stosunku pracy. Dla niepełnosprawnego praca jest często szansą na aktywne włączenie się do życia społecznego, natomiast firma oprócz korzyści finansowych zyskuje zmotywowanego i lojalnego pracownika. Pracodawcy coraz częściej przekonują się o korzyściach związanych z tworzeniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. O zmianie ich podejścia najlepiej świadczy stale rosnąca liczba ogłoszeń o pracę dla tych osób.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here